RAZVOJ GLASOV PO STAROSTI

Razvoj glasov pri otroku poteka po določenem zaporedju. Glasovi, kot so /p/, /b/ in /m/, se v razvoju glasov pojavljajo med prvimi, šumniki in glas /r/ pa se v razvoju glasov pojavljajo zadnji. V primerjavi z vrstniki lahko nekateri otroci pridobijo določene glasove prej oziroma kasneje, vendar jih oboji pridobijo v starostnem razponu, ko se ti glasovi razvijajo. V razvoju glasov so lahko prisotna tudi posamezna razvojna odstopanja, ki pa so povsem običajna. Med tretjim in četrtim letom starosti lahko otrok zamenjuje glas /r/ z glasom /l/, prav tako pa je povsem sprejemljivo, če otrok sičnike in šumnike izgovarja »pomehčano«. Med četrtim in petim letom starosti so dopustna razvojna odstopanja pri izreki glasu /r/ in šumnikov. Nekje do petega leta starosti naj bi bil razvoj glasov zaključen. Spodnja shema prikazuje okvirne starosti, ko naj bi otrok pravilno izgovarjal posamezne glasove slovenskega jezika. V primeru, da otrok pri določeni starosti še ne izgovarja glasov, ki naj bi jih že izgovarjal, se obrnite na logopeda.

Shema prikazuje starostni razpon, v katerem se pri otroku razvija določen glas. Leva stran predstavlja začetek razvoja določenega glasu, desna stran pa predstavlja starost, ko naj bi večina otrok ta glas pravilno izgovarjala. Shema razvoja glasov po starosti je osnovana na ugotovitvah Groblerjeve (nakazano s polno črto). Glasove /k/, /g/ in /v/ ter /l/ lahko, po izkušnjah logopedinj iz prakse, otroci razvojno pridobijo nekoliko kasneje, kot to navaja omenjena avtorica (nakazano s črtkano črto).

Vir: Grobler, M. (1985). Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje. Obzornik zdravstvene nege, 19(3-4), 190-197. Pridobljeno s http://www.obzornikzdravstvenenege.si/1985.19.2.190